Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Bratislava 13. marca 2008 Číslo: 177212008-II/l

Vážený pán predseda,
na Váš list, ktorým ste sa so žiadosťou o riešenie niektorých problémov dotýkajúcich sa občanov so zdravotným postihnutím obrátili na pána predsedu vlády Slovenskej republiky a ktorý nám bol odstúpený na priame vybavenie mi dovoľte uviesť nasledovné:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky akceptovalo nesúhlasné stanovisko seniorov a zástupcov občanov so zdravotným postihnutím k zriadeniu spoločnej rady vlády. V súčasnosti pripravuje materiál, ktorého obsahom je návrh na transformáciu Rady vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím a zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov. Predmetný materiál bude prerokovaný v porade vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a následne zaslaný na medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého bude mať aj Vaša organizácia možnosť zaujať k nemu stanovisko. Po zapracovaní pripomienok predložím na rokovanie vlády Slovenskej republiky Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a transformáciu Rady vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím na Radu vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím. Za predsedu obidvoch rád sa navrhuje menovať podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky neprerušilo práce na príprave návrhu zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a návrhu zákona o sociálnych službách. Návrhy uvedených zákonov si vyžadujú, vzhľadom na ich obsah, kompetencie a financovanie, primeraný časový priestor na diskusiu v odbornej i laickej verejnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je presvedčené, že je nevyhnutné vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie kompromisu už v štádiu prípravy návrhov obidvoch zákonov, najmä s miestnou a regionálnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnych služieb a organizáciami zastupujúcimi občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Zároveň ministerstvo považuje za nevyhnutné poskytnúť primeraný časový priestor osobitne pre samosprávu na prípravu plnenia úloh, ktoré jej zákon zverí. Vzhľadom na to, že tento proces nebol doposiaľ ukončený, ako aj na vzájomnú previazanosť obidvoch zákonov boli návrhy uvedených zákonov zaradené do Plánu legislatívnych úloh vlády SR a v júni 2008 budú predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Problémy týkajúce sa zabezpečovania pomôcok uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia sú mi známe, nakoľko občania so zdravotným postihnutím sa na mňa často obracajú so žiadosťou o poskytnutie pomoci v tejto oblasti. Uvedomujem si, že pre každého človeka odkázaného na používanie pomôcok je ich primerané poskytovanie veľmi dôležitou oblasťou života. Preto sa osobne obrátim na ministra zdravotníctva, aby upriamil svoju pozornosť na tento problém. Súčasne však navrhujem, aby sa uvedený problém riešil aj na pôde Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím. Rada môže na riešenie nevyhovujúceho stavu prijať konkrétne opatrenie aj s určením časového horizontu jeho splnenia.

K Vašej námietke týkajúcej sa ratifikácie Európskej sociálnej charty (revidovanej) s výhradou voči odseku 3 článku 15 a článku 30, by som chcela uviesť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijalo rozhodnutie, na základe námietok v rozporovom konaní, vykonať v súčinnosti s inými ministerstvami právnu analýzu ratifikovateľnosti čl. 1 až čl. 31 a v rámci nich jednotlivých odsekov Európskej sociálnej charty (revidovanej) zo strany Slovenskej republiky. Cieľom predmetnej právnej analýzy je zistiť, v akom rozsahu je možné ratifikovať chartu Slovenskou republikou, tzn., ku ktorým článkom a odsekom charty je možné prijať záväzky, vrátane článku 15 odseku 3 a článku 30 charty. V súčasnom období Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pracuje na predmetnej analýze.

Záverom mi dovoľte popriať Vám, aj všetkým členom Vašej organizácie veľa úspechov.

S pozdravom Viera Tomanová, ministerka