Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


V Nitre utorok, 12. septembra 2008

Vážená pani Viera Tomanová, ministerka

V súlade s prijatým uznesením Rady organizácie považujeme za potrebné informovať Vás o rozhodnom nesúhlase Rady a mnoho podpísaných členov organizácie ťažko telesne postihnutých občanov s postupom Grantovej komisie MPSVaR, ktorá rozhodla o tom, že v tomto roku 2008 dotácie na vydanie časopisu Vozičkár neposkytla.

Projekt pod názvom Časopis Vozičkár na účel podľa § 1 ods. 3 výnosu MPSVR SR č. 29775/2007-II/1 bol podaný SZTP v zmysle výnosu vtedy platného v termíne, t.j. do konca novembra 2007 na kalendárny rok 2008. 4.januára 2008 bol zavesený nový výnos na podávanie projektov vrátane metodického usmernenia a zmysle listu, ktorý bol z MPSVR zaslaný na SZTP, projekt prepracovaný v zmysle nového výnosu a nového metodického pokynu.

Republiková špecifická organizácia SZTP, ťažko telesne postihnutých a vozičkárov (RŠO SZTP) Nitra, Ľ. Okánika 6A, ako organizačná jednotka SZTP je samostatný právny subjekt. Organizácia je akcie schopná, plní náročný program. V zmysle zákona o sociálnej pomoci uskutočňuje sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, sociálne služby (prepravnú službu pre ľudí s telesným, a ťažkým telesným postihnutím). Má Kluby vozičkárov po celom Slovensku, robí kurzy na počítačovú gramotnosť, iniciuje Bakalárske štúdium na UKF v Nitre a mnohé ďalšie aktivity...

RŠO SZTP združuje ťažko telesne postihnutých a vozičkárov, vydáva vlastný časopis s názvom VOZIČKÁR. Pre mnohých záujemcov je tento časopis jediným možným pravidelným kontaktom medzi členskou základňou a Radou organizácie ťažko telesne postihnutých a vozičkárov SR a jediným zdrojom informácií. Vydávaním tohto časopisu chce RŠO SZTP oboznámiť odborníkov, verejnoprávne inštitúcie a verejnosť s ťažkosťami a potrebami postihnutých občanov a zvlášť so životným údelom vozičkárov, ktorí sú odkázaní na používanie elektrických a mechanických vozíkov, zdvihákov a ďalších kompenzačných, rehabilitačných a ortopedických pomôcok.

Vážená pani ministerka,
Neposkytnutie dotácií na časopis Vozičkár je pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím (OŤZP), neočakávaným prekvapením a sklamaním už aj preto, že predchádzajúce roky rezort ministerstva práce vydanie časopisu, dotoval.

Rada organizácie dospela k názoru, že je skutočne veľmi potrebné zaoberať sa nielen s hmotnými a fyzickými potrebami občanov s postihnutím, ale orientovať sa aj na prístup k informáciám. Preto týmto občanom treba venovať mimoriadnu pozornosť a podporiť každý projekt, ktorý zlepší kvalitu ich života. Vzhľadom na mimoriadne negatívny dopad, najmä na občanov veľmi ťažko telesne postihnutých pri získavaní informácií, ktoré vo Vozičkári nesporne sú, sa na Vás obraciame s naliehavou žiadosťou o pomoc a možnosť prehodnotenia tohto rozhodnutia Grantovej komisie.

*Pre posúdenie prikladáme posledné číslo časopisu Vozičkár.

*Prikladáme podpisy občanov s ťažkým telesným postihnutím za prehodnotenie postupu Grantovej komisie MPSVaR SR.

S úctou ! Viliam Franko, predseda organizácie