Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Cestovanie zdravotne postihnutých

Koncom roka 2009 Národná rada Slovenskej republiky prijala Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2010.

Pretože medzi cestujúcou verejnosťou sú aj ľudia so zdravotným postihnutím, niektoré časti tohto zákona sa ich dotýkajú pri využívaní tohto druhu dopravy. Zákon hlavne ustanovuje vytváranie podmienok pre cestovanie zdravotne postihnutých cestujúcich na dráhach, ďalšie podmienky prepravy riešia prepravné poriadky jednotlivých dopravcov.

Z hľadiska objemu prepravy a dostupnosti dopravnej siete najväčší význam z dráhovej dopravy má železničná doprava, mestská električková doprava a mestská trolejbusová doprava. Požiadavkou zákona je aby sa doprava na dráhe usporiadala tak, aby sa zabezpečila ochrana života a zdravia ľudí.

Zákon ustanovuje požiadavky na prepravný poriadok dopravcu ktorý musí obsahovať aj rozsah práv a povinností zdravotne postihnutých cestujúcich, cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia alebo veku, vrátane sprevádzajúcich osôb. Títo sú ďalej v zákone uvádzaní ako vybraná skupina cestujúcich. Takisto prepravný poriadok musí obsahovať aj podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým zdravotným postihnutím.

Dopravca môže v súlade s podmienkami zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme vymedziť časť kapacity železničných vozidiel pre vybrané skupiny cestujúcich (sem patria aj zdravotne postihnutí).

Dopravca je povinný podľa § 16 ods. 1, písm. e), f) okrem iného uľahčovať prepravu vybraných skupín cestujúcich (teda aj zdravotne postihnutých) ako aj prepravu psov so špeciálnym výcvikom. Ďalej je dopravca tiež povinný zabezpečiť v dráhových vozidlách orientáciu a informovanosť cestujúcich nevyhnutnú na bezpečné uskutočnenie prepravy vrátane cestujúcich s poškodením sluchu alebo zraku.

Zákon obsahuje aj sankcie za nedodržiavanie zákonom ustanovených povinností. Pre zdravotne postihnutých cestujúcich má význam predovšetkým § 43 ods. 11, písm. b) ktorý ustanovuje, že licenčný orgán uloží pokutu od 500 eur do 5000 eur dráhovému podniku, ktorý o.i. neutvára podmienky na uľahčenie pohybu a cestovania vybranej skupiny cestujúcich (teda aj zdravotne postihnutých) a prepravu psov so špeciálnym výcvikom podľa vyššie uvedeného § 16 ods. 1, písm. e), f). Orgánom, ktorý môže ukladať pokuty dráhovému podniku je podľa zákona v prípade železničnej dopravy Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, a v prípade mestskej električkovej a trolejbusovej dopravy je to Vyšší územný celok.