Časopis VOZIČKÁR
je spoločenský informačný a zábavný bulletin o živote telesne a ťažko telesne postihnutých pre všetkých záujemcov.

Za podpory MPSVaR SR vychádza nepravidelne, podľa možnosti a potreby.


Ročník XIII

Vydáva:
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov,
Ľ. Okánika 6a, 949 01 NITRA

Adresa redakcie:
Viliam FRANKO, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom 110,
TEL/ FAX: O37/ 6317219, O37/ 7335100, 0905 988510
E-mail: vfranko@centrum.sk

Kontakt na organizáciu:
Web. stránka:
www.vozickari.sk, www.sachTPaV.szm.sk, www.ukf-tvz.sk/vozickari;
TEL/FAX: O37/6317219; O37/7335100; 0905 988510;
E-mail: vfranko@centrum.sk, annahomolova@ukf-tvz.sk;

Zodpovedný redaktor:
Viliam Franko

Redakčná rada:
V Franko, E. Franková, Mgr. O. Sersénová, D.Beláň, J. Miho,
Anna Homolová, A.Stražancová, F. Velčic

Webmaster:
Stanislav Kuchyňa, Dolná Trnávka

Korektúra:
E. Franková

Inzercia sa prijíma priamo na adrese redakcie alebo na adrese organizácie.

Vozičkár je nepredajný, zasiela sa členom organizácie, a podľa potreby každému kto o časopis požiada.

Distribúcia:
Poštou rozosiela Republiková špecifická organizácia SZTP v Nitre.