Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Osobní asistenti - niektoré otázky zdaňovania

Musíte platiť odvody z príjmov z osobnej asistencie?

Odvodové povinnosti fyzickej osoby, ktorá poberá príjmy z výkonu činnosti osobnej asistencie rieši zákon o zdravotnom poistení č. 660/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Podľa aktuálneho znenia zákona o zdravotnom poistení za osobného asistenta platí odvody poistného do zdravotnej poisťovne štát. Toto je zakotvené v § 11 ods. 8 zákona č. 660/2005 Z. z., kde sú vymenované osoby, za ktoré platí poistné štát. Pod písmenom m) sa uvádza, že štát platí poistné za fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím. Následne v tomto zákone v § 13 ods. 20) písm. a) sú vymenované príjmy, ktoré sú vyňaté zo zákona o zdravotnom poistení, t. j. z ktorých príjmov sa neplatí zdravotné poistenie, kde pod číslom 1. sa uvedené príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta.

V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť osobného asistenta na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa § 58 ods. 16 zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, nemá postavenie zamestnanca, ani postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby z výkonu tento činnosti a teda nie je povinná z príjmu plynúceho z takto uzavretej zmluvy o výkone osobnej asistencie platiť poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

DAŇOVÉ POVINNOSTI OSOBNÉHO ASISTENTA

Osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu na základe zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, má povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom daňovom úrade. Činnosť osobných asistentov je posudzovaná ako zárobková činnosť, ktorá podlieha povinnosti registrácie podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a osobní asistenti sú povinní sa registrovať u miestne príslušného správcu dane do 30 dní odo dňa, keď začali vykonávať činnosť osobných asistentov. Tlačivo k registrácii je možné vyzdvihnúť na daňových úradoch alebo vytlačiť z internetovej stránky www.drsr.sk v časti „daňové tlačivá“ – prihláška k registrácii fyzickej osoby.

Registračná povinnosť osobných asistentov nie je podmienená výškou príjmov, ktorú osobní asistenti za svoju činnosť dosiahnu, t.j. vzťahuje sa na nich povinnosť registrácie od okamihu, keď činnosť osobného asistenta začali vykonávať. Fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť osobného asistenta, je povinná sa registrovať podľa § 31 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov bez ohľadu na to, či uvedenú činnosť vykonáva popri zamestnaní.

Ďalšou povinnosťou pre osobných asistentov je každoročné podávanie daňových priznaní. Priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je povinný daňovník aj zaplatiť daň vypočítanú v daňovom priznaní.

Osobní asistenti - niektoré otázky zdaňovania

K obvyklým najčastejším otázkam osobných asistentov uvádzam stav podľa súčasnej úpravy:

Príjem z osobnej asistencie je zdaňovaný podľa § 6 ods. 2, písm. b) zákona, čo však bol aj v minulosti.

Podľa platného § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmu daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2012 bude do konca marca 2013 povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie roka 2012 dosiahne zdaniteľné príjmy presahujúce 1822,37 Eur. Jedná sa o sumu zo všetkých zdaniteľných príjmov, teda nielen príjmu osobného asistenta z osobnej asistencie, ale napr. aj zo zamestnania alebo živnosti, resp. ďalších zdaniteľných príjmov.

Toto je dôležité najmä pre osobných asistentov, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, pretože títo ak by prekročili uvedenú sumu a vznikla by im tým povinnosť podať daňové priznanie, nemôžu si vôbec alebo len čiastočne (v závislosti od výšky ich starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku) uplatniť zníženie o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je na rok 2012 stanovená sumou 3644,74 Eur.

Ak osobný asistent bude mať celkové zdaniteľné príjmy za rok 2012 menej ako 1822,37 Eur, daňové priznanie podávať nemusí.

Ak osobný asistent dosiahne celkovo v roku 2012 zdaniteľný príjem vyšší ako 1822,37 Eur, musí podať daňové priznanie. V daňovom priznaní si môže uplatniť zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3644,74 Eur.

Tu ale existuje výnimka týkajúca sa poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov a výsluhových dôchodkov. Podľa § 11 ods. 6 Zákona o dani z príjmu títo si nemôžu znížiť základ dane o uvedenú sumu ak ich dôchodok je v úhrne (za rok) vyšší ako spomínaných 3644,74 Eur. Ak suma tohto dôchodku je v úhrne (za rok) nižšia ako 3644,74 Eur, môžu si poberatelia spomínaných dôchodkov znížiť základ dane len o rozdiel medzi sumou 3644,74 Eur a vyplatenou sumou dôchodku.

Pri podaní daňového priznania si podľa § 6 ods. 10 Zákona o dani z príjmu osobní asistenti budú môcť uplatniť aj paušálne výdavky vo výške 40% z príjmov z osobnej asistencie.

Upozorňujem na to, že problematika zdaňovania je veľmi široká a existujú rôzne situácie a varianty, ktoré závisia tak na statuse daňovníka, jeho manželky (napr. možnosť zníženia základu dane na manželku ak nemá vlastný príjem) ako aj druhu jeho príjmov, preto uvedená informácia nevyčerpáva všetky možné varianty, ktoré môžu pri podávaní daňového priznania vzniknúť.

JUDr. I. Javorský - AOZPO SR