Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Sociálna poisťovňa informuje

Zmeny v platení poistného od 1.1.2013

Hlavnou zmenou ohľadne odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2013 bude to, odvody sa budú platiť aj z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru tzn. z dohody o pracovnej činnosti, z dohody o vykonaní práce a z dohody o brigádnickej práci študenta. Nie je pravdou, že z každej z týchto dohôd sa budú platiť rovnaké odvody. Naďalej bude platiť to, čo platí aj v súčasnosti, že z odmeny dohodára zamestnávateľ platí úrazové a garančné poistenie.

Dohodári pozor !

Od 1.1.2013 budú povinne nemocensky poistení, dôchodkovo poistení a povinne poistení v nezamestnanosti teda komplexne poistení tí dohodári, ktorí majú uzatvorenú buď dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce, majú z nej právo na pravidelný mesačný príjem a nie sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. V tomto prípade budú zamestnanci z odmeny dohodára platiť nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti.

Zamestnávateľ z tejto dohody bude naďalej platiť úrazové, garančné poistenie + tieto poistenia, čo zamestnanec a ešte poistenie do rezervného fondu solidarity.

Druhou skupinou tí, čo budú len povinne dôchodkovo poistení tzn. že sa ich nebude týkať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti, budú dohodári, ktorí majú uzavretú buď dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a majú z nej právo na nepravidelný príjem.

Nepravidelný príjem je každý iný príjem ako pravidelný mesačný príjem tzn. keď dohodár dostáva odmenu 2 mesačne, za 3 mesiace, za polroka. Títo dohodári budú len povinne dôchodkovo poistení plus k nim bude patriť aj tá skupina, ktorí majú právo na pravidelný mesačný príjem a sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Títo zamestnanci nebudú platiť nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Po novom budú platiť starobné poistenie, invalidné poistenie a ich zamestnávateľ plus k týmto poisteniam bude platiť poistné do rezervného fondu solidarity a úrazové a garančné poistenie.

Zostáva aj zľava na poistnom na invalidné poistenie. Tá sa týka dohodárov, ktorí majú priznaný predčasný starobný dôchodok alebo starobný dôchodok a po novom aj tých, čo majú priznaný výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Takisto zostáva zľava na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje aj v súčasnosti a bude to platiť aj po novom na fyzickú osobu, ktorá má priznaný predčasný starobný dôchodok alebo starobný dôchodok, invalidný dôchodok do 70% alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Dohodári, ktorí budú len povinne dôchodkovo poistení, budú aj študenti, ktorí vykonávajú prácu na dohodu o brigádnickej práci študenta. Tu bude však platiť jedna výnimka za predpokladu splnenia podmienok a to, že sa jedná o žiaka strednej školy, ktorý má mesačný príjem nepresahujúci 66 € z tejto dohody jedného zamestnávateľa a nedovŕšil ešte 18 rokov veku, tento dohodár nebude povinne poistený, z tej odmeny z dohody bude zamestnávateľ naďalej platiť len poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Toto bude jediná výnimka z platenia odvodov z odmeny dohodárov.

Ďalšou zmenou od 1.1.2013 budú zmeny minimálneho vymeriavacieho základu a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ sa týka len povinne poistenej samostatne zárobkovej činnej osoby alebo dobrovoľne poistenej osoby. Do 31.12.2012 je v sume 339,89 €, od 1.1.2013 sa mení veličina na jednotný počet zo 44,42% na 50% a za obdobie od 1.1.bude už v sume 393 €, takže minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje.

Ďalšou veľkou zmenou je takisto zmena výpočtu maximálneho vymeriavacieho základu, takže do 31.12.2012 máme ustanovené 2 sumy maximálnych vymeriavacích základov, pričom tá prvá 1 153,50 € je určená na platenie poistného na nemocenské poistenie a garančné poistenie a tá druhá je určená na platenie ostatných typov poistení teda dôchodkového a v nezamestnanosti, tá je vo vyššej sume 3 076 €. Od 1.1.to už bude len jedna suma pre všetky typy poistení a bude určená ako 5-násobok 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za predchádzajúce 2 roky. Od 1.1.to bude suma 3 930 €. Maximálny vymeriavací základ sa týka takisto povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb, dobrovoľne poistených osôb, ale aj zamestnancov.