Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


NDS už nežiada kópiu rozhodnutia

Národná diaľničná spoločnosť už nežiada kópiu rozhodnutia o priznaní parkovacieho preukazu.
Novú žiadosť zverejňujeme. Podrobnejšie informácie sú na adrese http://dialnicnenalepky.sk/oslobodenie-od-uhrady. Stále však trvá na požiadavke prítomnosti vo vozidle žiadateľa o oslobodenie vozidla od platenia diaľničnej známky, ktorá je nad rámec zákona:
"Parkovací preukaz ZŤP a Potvrdenie o registrácii (ktoré vám zašle NDS) je potrebné mať počas jazdy vždy vo vozidle. Dokladmi je potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole diaľničnej polície. Vo vozidle musí byť prítomná ZŤP osoba, ktorá o výnimku zo spoplatnenia požiadala."

RC SZTP

Otvoriť alebo stiahnuť formulár vo formáte DOC.  


Základné informácie pre občanov s ŤZP ako aj FO s ŤZP

Od 1. januára 2009 Oddelenie posudkových činností UPSVaR oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje pre klientov - fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tento zákon upravuje:
 • právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
 • právne vzťahy pri vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyhotovení preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom ( ďalej len "preukaz" ) a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím
  ( ďalej len "parkovací preukaz")

Cieľom úpravy vyššie uvedených právnych vzťahov je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti za jej aktívnej účasti, pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti za podmienok a v oblastiach ustanovených týmto zákonom.

Dôležité pre občanov s ŤZP
Parkovací preukaz

Občan, ktorý bol podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, účinného do 31. decembra 2008 občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, sa považuje aj po 31. decembri 2008 za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č.447/2008 Z.z. účinného od 1. januára 2009.

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu , ktoré boli vydané do 31. decembra 2008, platia do 31. decembra 2013, pokiaľ občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím nebola určená kontrola lekárskeho posúdenia pred týmto dátumom.

Osobitné označenie vozidla (Parkovací preukaz) prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2012, ak neuplynula doba jeho platnosti.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu do 31. decembra 2008 a neuplynula doba jeho platnosti, vyhotoví príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – na Oddelení posudkových činností - " Parkovací preukaz " podľa zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, účinného od 1. januára 2009 na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, podanej v období od 1. februára 2009 a to bez uhradenia správneho poplatku. O vyhotovení parkovacieho preukazu sa v tomto prípade n e v y d á v á písomné rozhodnutie.

Nové skutočnosti zo zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, na základe žiadosti, vyhotoví Oddelenie posudkových činností na Odbore sociálnych vecí a rodiny príslušného ÚPSVaR " PARKOVACÍ PREUKAZ" po uplynutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze.

  Parkovací preukaz obsahuje okrem presne určených náležitostí pre držiteľa tohto preukazu k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch Európskej Únie tieto základné údaje :
 • na prednej strane v ľavej časti biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí
 • dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu
 • evidenčné číslo parkovacieho preukazu
 • názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného ÚPSVaR, ktorý parkovací preukaz vyhotovil s podpisom oprávnenej osoby
 • na zadnej strane v ľavej časti priezvisko a meno fyzickej osoby s ŤZP
 • podpis fyzickej osoby s ŤZP, ak je schopná sa podpísať
 • fotografiu fyzickej osoby rozmerov 3x3 cm

Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou hmotou.

Spracoval Viliam Franko


Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o dôležitej veci, o zmene postupu na vybavenie bezplatného používania diaľníc osobami so zdravotným postihnutím. Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb a teda o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať všetci tí, čo sú držiteľmi parkovacieho preukazu. Doteraz to bolo tak iba v prípade poberateľov peňažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (príspevku na benzín).

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu [2]. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

  Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:
 • obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresu bydliska,
 • štátnu príslušnosť
 • číslo OP alebo pasu,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • krajinu, kde je vozidlo registrované,
 • kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:
  • kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
  • kópiu parkovacieho preukazu
  • kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
  • kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
konaného dňa 20.11.2014


[1] Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

[2] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.