Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Milí priatelia,

Osoby s ťažkým telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, sociálne služby, pomoc v hmotnej núdzi, na množstvo liečiv, podporných vitamínov, na stále vysoké doplácanie za zdravotné pomôcky, za nájom a podobne, najlepšie vedia ako ťažko sa dá vyžiť z jediného príjmu v rámci sociálneho poistenia.

S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, OSN prijal Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol spolu s jeho opčným protokolom prijatý Valným zhromaždením OSN dňa 13.decembra 2006. Obe medzinárodné zmluvy boli otvorené na podpis dňa 30.marca 2007. Dohovor i opčný protokol nadobudli medzinárodnú platnosť, a to 3.mája 2008. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v New Yorku dňa 26.septembra 2007 túto zmluvu slávnostne podpísal. Slovenská republika týmto vyjadrila vôľu stať sa zmluvnou stranou dohovoru a opčného protokolu a tieto medzinárodné zmluvy ratifikovať.

Proces prijatia Slovenskou republikou začal podpisom obidvoch dokumentov prezidentom Slovenskej republiky p. I. Gašparovičom v sídle OSN v New Yorku a od tohto času prebiehal ratifikačný proces v Slovenskej republike. Ratifikačný proces bol ukončený uložením ratifikačných listín 26.5.2010 u depozitára - Generálneho tajomníka OSN. Obidva dokumenty nadobudli pre Slovenskú republiku takto platnosť dňa 25. júna 2010.

Dňa 10. júla 2010 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z.z. a 318/2010 Z.z. (čiastky 122 a 123 Zbierky zákonov). Pod č. 317/2010 Z.z. je uverejnený Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a pod č. 318/2010 je uverejnený Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Týmto sa zavŕšil proces prijatia uvedených dokumentov OSN, ktorými je signatárom aj Slovenská republika do právneho poriadku Slovenskej republiky. Po podpísaní ratifikačnej listiny prezidentom republiky sa tak Slovensko pripojí k 81 krajinám, ktoré Dohovor už ratifikovali a k 51 krajinám, ktoré ratifikovali aj Opčný protokol.

Dohovor o právach osôb s postihnutím je prvá medzinárodná ľudskoprávna zmluva 21. storočia z dielne OSN. Jej cieľom je zlepšiť zaobchádzanie s handicapovanými ľuďmi. Každý desiaty občan EÚ trpí istou formou zdravotného postihnutia. Celkovo sa tak jedná o 50 miliónov ľudí Celková svetová populácia ľudí s postihnutím sa odhaduje na 650 miliónov. Aby sa však dokument stal na území únie právne záväzným, musia ho schváliť všetky členské štáty.

Prijatie Dokumentu má nesmierny význam pre súčasné postavenie zdravotne postihnutých osôb na Slovensku. Dokument by mal byť implementovaný v takej forme, aby z neho mali zdravotne postihnutí čo najväčší prospech.

Zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu (bariéry), k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach. Tieto opatrenia, ktoré budú zahŕňať identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, budú sa vzťahovať okrem iného na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk.

Dohovor tak pomôže komplexnejšie a systematickejšie riešiť problémy občanov so zdravotným postihnutím aj na Slovensku. Okrem iného poskytuje aj možnosť obrátiť sa na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade, že obeť porušovania ľudských práv už využila všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky.

Viliam Franko