Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Určenie miery funkčnej poruchy

Určenie miery funkčnej poruchy ako aj posúdenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, navrhnutie vhodných foriem kompenzácií výberom zo širokej škály peňažných príspevkov vrátane peňažného príspevku na osobnú asistenciu upravuje zákon č.447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako zo samotného názvu peňažný príspevok na osobnú asistenciu vyplýva, že jedná sa o peňažný príspevok, ktorý slúži ako odmena pre osobu, ktorá asistuje pri vykonávaní určitých činností fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Jednak podporuje nezávislosť a začlenenie do spoločnosti, aby mohla fyzická osoba plniť rodinné úlohy, zabezpečiť si voľnočasové aktivity, pracovné a vzdelávacie aktivity. Takáto pomoc je asistovanie pri týchto činnostiach.

Príspevok na opatrovanie, sociálne služby

Nie je to opatrovanie celodenné, pomoc vo všetkých činnostiach, pričom človek len pasívne túto pomoc prijíma, že len sedí doma a pasívne prijíma starostlivosť. Je to o tom, že človek s ťažkým zdravotným postihnutím sa sám snaží a bez pomoci nie je schopný. Aj veľa zdravých ľudí sedí doma a nemajú kontakt so spoločnosťou a ani nemajú záujem. Štát pri takýchto ľuďoch skôr umožňuje poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie, ale môže sa táto starostlivosť kompenzovať aj formou služieb, či už je to opatrovateľská služba, kedy postihnutému človeku poskytne nejakú starostlivosť, urobí nejaké nákupy, uprace domácnosť a ide s ním k lekárovi. Tam nie je nutné tento príspevok na osobnú asistenciu poskytovať. Osobnú asistenciu je možné charakterizovať ako akýsi nástroj pomoci tzv. svojpomoci teda ukáž snahu, vieme, že to sám len ťažko zvládneš alebo nezvládneš a my ti pomôžeme, nebuď len pasívnym prijímateľom. Tiež je to o individualite aj o individuálnom posúdení, ktorý človek na čo potrebuje pomoc, chce ho len na sprievod, na tie aktivity. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej osobe rovnakého veku.

Ťažko zdravotne postihnuté dieťa

Pokiaľ je zdravé dieťatko, tak ani to postihnuté dieťatko nie je na tom inak. Rozdiel je už vo veku, keď je dieťa väčšie, je schopné ísť samo na školskú aktivitu a dieťa ťažko zdravotne postihnuté toto nie je schopné a tam je ten rozdiel a tam je možné aspoň na niektoré činnosti, hlavne to sprevádzanie, poskytnúť osobnú asistenciu. Osobná asistencia poskytovaná deťom nemá slúžiť ako náhrada rodičovskej starostlivosti. Osobný asistent má pomáhať vykonávať dieťaťu tie aktivity, ktoré by dieťa rovnakého veku bez postihnutia vykonávalo samo. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je o asistencii fyzickej osobe pri určitých činnostiach, pričom nie je o tom, že osobný asistent ide do obchodu, navarí, uprace, ale o tom, že asistuje fyzickej osobe pri nákupoch atď.

Osobná asistencia

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu tiež upravil podmienky akejsi spätnej kontroly. Nie je moc vhodné vnímať krok prehodnocovania a rozsahu osobnej asistencie každé 3 roky ako kontrolu, ale skôr ako možnosť pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím upraviť si rozsah hodín osobnej asistencie podľa toho akú skutočne aktuálnu potrebu má. Tiež je to krok ako podchytiť zmeny, rozdiely.

Cieľom prehodnocovania rozsahu je zistiť, či daný rozsah hodín osobnej asistencie skutočne zodpovedá potrebám fyzickej osoby alebo nie. Situácia sa mení aj v rodine. Čiže v zmysle § 21 ods.6 citovaného zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu rozsah hodín osobnej asistencie úrad opätovne posudzuje každé 3 roky od jeho určenia za účelom zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s postihnutím.

Posúdenie OA po troch rokoch

Vo všetkých prípadoch kedy bol navrhnutý peňažný príspevok na osobnú asistenciu od 1.1.2009, musí úrad vykonať posúdenie rozsahu poskytovaných hodín osobnej asistencie a zistiť, či tento rozsah zodpovedá potrebám fyzickej osoby s postihnutím. Pri osobnej asistencii navrhnutej do januára 2009 vďaka úprave v prechodných a záverečných opatreniach zákona v § 65 ods.5 sa rozsah hodín osobnej asistencie neprehodnocuje. V zmysle § 21 ods.6 je možné opätovne posúdiť rozsah hodín osobnej asistencie, aj keď by spadal do tej kategórie, kedy sa neprehodnocuje, môže sa toto vykonať pre posúdenie aj skôr, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie rozsahu hodín osobnej asistencie, lebo podľa § 45 ods.3 sa opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu odníme, jeho výplata sa zastaví, alebo sa zvýši alebo zníži, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu.

Pokiaľ sa prvostupňový správny orgán dozvie, že sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento príspevok alebo na jeho výplatu, zvýšenie, zníženie, môže opätovne posúdiť rozsah hodín osobnej asistencie aj u poberateľov, ktorým bol posledný posudok vydaný do 31.12.2008.

Opakované žiadanie o príspevok

opakované žiadanie o príspevok na tú istú pomôcku, lehoty, kedy je možné žiadať, kedy a akú časť príspevku je potrebné vrátiť v závislosti od toho, podľa ktorého zákona bol pôvodný príspevok priznaný.

Poskytnutie peňažného príspevku

Poskytnutie peňažného príspevku na kúpu pomôcky upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, zákon je účinný od 1.1.2009, v zmysle tohto zákona príspevok na kúpu pomôcky je možno poskytnúť len na pomôcku, ktorá je uvedená v zozname pomôcok. Zoznam pomôcok ustanovilo Ministerstvo opatrením č.7/2009, toto opatrenie je účinné od 15.1.2009 a doposiaľ nebolo zmenené ani upravované. Okrem zoznamu pomôcok v tomto opatrení sú ustanovené aj maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcky, ktoré sa na účely výšky peňažného príspevku zohľadňujú, čiže nejde o maximálnu výšku možnú, ktorú možno na príspevok poskytnúť, ale z ktorej sa tá výška príspevku vypočítava. Zákon aj ustanovuje taxaktívne maximálnu možnú výšku príspevku, ktorú možno poskytnúť na príspevok na kúpu pomôcky a maximálnu možnú výšku príspevku na kúpu druhého načúvacieho aparátu, druhého mechanického a elektrického vozíka.

Ďalší peňažný príspevok

V súvislosti s podotázkou ohľadne opakovaných žiadostí na ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu treba rozlišovať 2 skupiny pomôcok.

1. skupina – s výnimkou načúvacieho aparátu, elektrického a mechanického vozíka. S výnimkou týchto pomôcok musí žiadateľ spĺňať podmienky príjmu, podmienky majetku, podľa komplexného posudku musí byť odkázaný na pomôcku a preto aj peňažný príspevok na kúpu pomôcky mu musí byť navrhnutý a je povinný správnemu orgánu preukázať skutočnosť, že tá predchádzajúca pomôcka neplní účel. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu taxatívne vymedzuje, kedy pomôcka neplní účel. Je to v prípade, ak je nefunkčná a nemožno ju opraviť, ak je nefunkčná a cena opravy s cenou všetkých doterajších by bola vyššia ako 50% poskytnutého príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50% ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálne na trhu v čase rozhodovania, ak nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.

2. skupina – pomôcky druhý mechanický, elektrický vozík, druhý načúvací aparát. Žiadateľ musí spĺňať podmienku príjmu, majetku, v posudku musí mať príspevok na kúpu tejto pomôcky navrhnutý, musí uplynúť lehota 7 rokov pri druhom mechanickom vozíku, 10 rokov pri druhom elektrickom vozíku, správnemu orgánu musí žiadateľ preukázať, že mu bol poskytnutý ďalší mechanický, elektrický vozík alebo zapožičaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzácie taxatívne ustanovuje, kedy je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím povinná vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť. Je to, ak pred uplynutím 7 rokov, v prípade elektrického vozíka 10 rokov, pomôcku predá, daruje, zaviní jej stratu, nefunkčnosť, alebo, ak je povinný vrátiť pomôcku subjektu, ktorý poskytol nejaký finančný príspevok na tú pomôcku. Tiež je povinný vrátiť peňažný príspevok celý, ak si pomôcku nekúpi v lehotách ustanovených zákonom, to je 3 mesiace od poskytnutia peňažného príspevku alebo maximálne 6 mesiacov, ak sú problémy na strane dodávateľa. Pokiaľ pomôcku pred uplynutím 7-10 rokov nevyužíva z dôvodu, že vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky, môže vrátiť funkčnú pomôcku úradu a nemusí vracať pomernú časť príspevku. Lehota 7 rokov začína plynúť vždy od 1.dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po takom mesiaci, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. V prípade, že správny orgán rozhoduje o povinnosti vrátiť pomernú časť, tak túto pomernú časť vyrátava z lehoty od 1.dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala nejaká tá skutočnosť, ktorá viedla k tomu rozhodovaniu. Ak ste predali pomôcku, na ktorú vám bol poskytnutý príspevok v januári, tak tú pomernú časť správny orgán vyráta od februára do konca uplynutia 7-10 ročnej lehoty. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu tiež ustanovuje, kedy fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nevzniká povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť. A je to v prípade, ak je pomôcka nefunkčná a nemožno ju opraviť, ak je nefunkčná a cena tej opravy by bola vyššia ako 50% poskytnutého peňažného príspevku ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky na trhu v čase rozhodovania, v prípade, že bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu psa so špeciálnym výcvikom a tento neplní účel, ak pomôcka vám bola odcudzená a pred uplynutím 7-10 rokov nepožiadate o ďalší peňažný príspevok na túto pomôcku. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu v prechodných ustanoveniach ustanovuje, že v prípade, že bol občanovi poskytnutý jednorázový peňažný príspevok v zmysle zákona o sociálnej pomoci, ktorý bol účinný do 31.12.2008, tak na povinnosti a lehoty súvisiace s týmto peňažným príspevkom sa naďalej vzťahuje zákon o sociálnej pomoci. V zmysle zákona o sociálnej pomoci bolo potrebné pomôcku používať 5 rokov, elektrický vozík 10 rokov.