Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko

(1) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.

(2) Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(3) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

(4) Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe ich písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.

(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

§ 55a
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím.

(1) Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva najmä so zreteľom na jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a na náročnosť pracovnej činnosti, ktorú bude po skončení prípravy na pracovné uplatnenie vykonávať. Na účely tohto zákona príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím zahŕňa zaškolenie a prípravu na prácu. Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím trvá najviac šesť mesiacov.

(2) Zaškolením sa umožňuje občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý nie je schopný podrobiť sa sústavnej príprave na povolanie alebo u ktorého tento spôsob prípravy nie je potrebný, získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovnej činnosti. Zaškolenie sa spravidla končí záverečnou skúškou.

(3) Príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím je príprava umožňujúca postupné prispôsobovanie sa na výkon práce.

(4) Pri zaškolení alebo príprave na prácu môže občanovi so zdravotným postihnutím poskytovať pomoc pracovný asistent, ktorý je zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 5..

  (5) Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva
 1. vo vzdelávacom zariadení,
 2. na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo
 3. v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku

(6) Na výber vzdelávacieho zariadenia, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na vykonávanie zaškolenia alebo prípravy na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vzťahuje osobitný predpis.

(7) Na zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím môže úrad poskytnúť príspevok na úhradu oprávnených nákladov na zaškolenie alebo prípravu na prácu a úhradu oprávnených nákladov súvisiacich so zaškolením alebo prípravou na prácu občana so zdravotným postihnutím podľa § 55b a 55c na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 10.

8) Počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, má občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, nárok na náhradu výdavkov v rozsahu podľa § 46 ods. 4 až 7 a 9. Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnancom, počas zaškolenia alebo počas prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, patrí mzda, plat, náhrada mzdy alebo náhrada platu.

(9) Ak zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, trvá dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b.

(10) Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5.

  (11) Dohoda uzatvorená podľa odseku 10 medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je záujemcom o zamestnanie, obsahuje
 1. miesto zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 2. obsah a dĺžku trvania zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu ich začatia a skončenia,
 3. práva a povinnosti účastníkov zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 4. rozsah a podmienky úhrady výdavkov na zaškolenie alebo na prípravu na prácu podľa odsekov 8 a 9,
 5. ďalšie dohodnuté náležitosti.
  (12) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím, uzatvára s úradom písomnú dohodu podľa odseku 10, ktorá obsahuje
 1. miesto a spôsob vykonávania zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 2. pracovné činnosti, na ktoré sa zaškolenie alebo príprava na prácu vykonáva,
 3. kvalifikačné predpoklady a zdravotné predpoklady, ktoré sú potrebné pre zaškolenie alebo prípravu na prácu,
 4. počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorým poskytuje zaškolenie alebo prípravu na prácu,
 5. teoretický a praktický obsah zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 6. dĺžku zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu začatia a skončenia,
 7. maximálnu výšku úhrady oprávnených nákladov podľa § 55b,
 8. podmienky úhrady oprávnených nákladov podľa § 55c,
 9. spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
 10. spôsob overenia odborných zručností a praktických skúseností získaných počas zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 11. podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov podľa § 55b a 55c v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
 12. ďalšie dohodnuté náležitosti.

(13) Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, prerušiť zaškolenie alebo prípravu na prácu alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.

§ 55b
Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu

  1) Oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55a ods. 5 na zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím sú
 1. priame náklady vynaložené na zaškolenie alebo na prípravu na prácu, a to náklady na materiál, mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zariadením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich zaškolenie a prípravu na prácu a ostatné priame náklady,
 2. režijné náklady pri zaškoľovaní alebo príprave na prácu,
 3. daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) a b) je aj táto daň a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 55a ods. 5, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu, si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,
 4. náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na zaškolení alebo príprave na prácu podľa osobitného predpisu,
 5. náhrada výdavkov občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, zúčastňujúci sa na zaškolení alebo na príprave na prácu podľa § 46 ods. 4 až 7 a 9,
 6. náhrada preukázaných cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného predpisu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnancom, zúčastňujúci sa na zaškolení alebo na príprave na prácu,
 7. ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.
  (2) Za oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55a ods. 5, ak nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch uvedených v odseku 1, sa považujú aj
 1. náklady na potrebnú výbavu účastníkov zaškolenia alebo prípravy na prácu, učebnicami a učebnými pomôckami najviac vo výške 1 500 Sk na jedného účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 2. náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje podľa osobitného predpisu poskytnuté účastníkom zaškolenia alebo prípravy na prácu,
 3. poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu dohodnuté na dobu účasti na zaškolení alebo príprave na prácu.

3) Ak zaškolenie alebo prípravu na prácu vykonáva zamestnávateľ pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú jeho zamestnancami, za oprávnené náklady na zaškolenie alebo prípravu na prácu sa nepovažujú náklady podľa odseku 2 písm. b) a c).