Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Splnenie povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím náhradným spôsobom

Ak zamestnávateľ nesplní povinný podiel zamestnancov so ZP, do konca marca je povinný riešiť to náhradným spôsobom.

Dátum 31. marec je termínom na odvod poplatku za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „občan so ZP). Túto povinnosť ustanovuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSZ“) v § 63 ods. 1 písm. d). V prípade, že zamestnávateľ nedodrží predpis riadnym spôsobom, je povinný využiť náhradné riešenia, ktoré ponúka zákon.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinný zabezpečiť podiel zamestnávania občanov so ZP vo výške 3,2 % z celkového počtu svojich zamestnancov.

  Ak zamestnávateľ nezamestnával povinný podiel počtu občanov so ZP počas roka, má podľa § 65 ZSZ povinnosť najneskôr do 31. 3. splniť tieto povinnosti náhradným spôsobom, a to:
 • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so ZP podľa § 64 ZSZ alebo
 • odvodom finančných prostriedkov podľa § 65 ods.1 ZSZ.

Zadanie zákazky
Pri zadaní zákazky je potrebné na započítanie jedného občana so ZP preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so ZP, na preddavok na poistné na zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom vo výške trojnásobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) ZSZ.

Odvod finančných prostriedkov
Podľa § 65 ZSZ je zamestnávateľ povinný zabezpečiť odvod za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so ZP, vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so ZP odvádza.

Ak zamestnávateľ zamestnáva občana so ZP, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, tak si na tieto účely započíta 3 občanov so ZP.

UŽITOČNÁ RADA
Za dátum úhrady odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so ZP sa považuje deň pripísania dlžnej sumy z účtu zamestnávateľa v prospech účtu príslušného ÚPSVR. Variabilným symbolom je IČO zamestnávateľa.

Kto je občan so ZP?
Občan so ZP je na účely ZSZ občan uznaný za invalidného občana podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZSP“), teda má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Od 1. 1. 2006 je v § 72 ods. 6 ZSZ ustanovené, že na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 sa za občana so ZP považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa ZSP prestal byť občanom so ZP, najdlhšie do 3 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do 3 rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

Od 1. 8. 2006 je doplnený § 72b ods. 7 ZSZ, podľa ktorého sa už za kalendárny rok 2006 do povinného podielu počtu občanov so ZP na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok na účely § 63 započítava aj občan so ZP, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok. Tento zamestnanec sa započíta odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

  Kto je občan s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %?
  Podľa ZSP v znení zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 460/2006 Z. z. a zákona č. 529/2006 Z. z. účinného od 1. 10. 2006 je občan s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšším ako 70 %:
 • ktorý bol podľa predpisov účinných do 31. 12. 2003 invalidný a v období od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2006 mu Sociálna poisťovňa preskúmala trvanie invalidity podľa § 263 ods. 2 ZSP (tento § bol nálezom ÚS zrušený 18. 7. 2006) a rozhodla o tom, že jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %,
 • ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do 31. 12. 2003 a do 30. 9. 2006 mu Sociálna poisťovňa nepreskúmala trvanie invalidity. Od 1. 10. 2006 má tento zamestnanec postavenie poberateľa invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %.
  POZNÁMKA
  Podľa predpisov účinných do 31. 12. 2003 sa invalidita poistenca neurčovala prostredníctvom percentuálnej miery poklesu schopnosti jeho zárobkovej činnosti, preto novela ZSP účinná od 1. 10. 2006 v § 263a ods. 12 ustanovuje, že na účely ZSP a osobitných predpisov pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť:
 • u poberateľa invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. 1. 2004 je viac ako 70 %,
 • u poberateľa čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných pred 1. 1. 2004 je 50 %.