Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Dôležitá informácia ! ! !

Od viacerých osôb z celého Slovenska máme informácie, že niektoré pobočky zdravotných poisťovní vymáhajú od osobných asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím úhradu poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 i z príjmu za činnosť osobného asistenta.

Dňa 15.04.2012 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 130/2012 Z.z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

V zmysle § 7 vyhlášky museli osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím najneskôr do 31. mája 2012 odovzdať zdravotnej poisťovni, v ktorej sú poistení na verejné zdravotné poistenie, „Oznámenie o príjmoch za rok 2011“. Osobní asistenti na tomto tlačive uvádzali okrem osobných údajov rozdiel medzi príjmami a výdavkami z činnosti osobného asistenta za rok 2011.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahovala na všetkých osobných asistentov, ktorí mali v roku 2011 príjem z výkonu činnosti osobnej asistencie. Povinnosť podať oznámenie o príjmoch za rok 2011 sa vzťahovala nielen na osobných asistentov, ktorí za rok 2011 podávali daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb, ale i na osobných asistentov, ktorým nevznikla v roku 2011 daňová povinnosť a preto daňové priznanie nepodávali.

Zdravotná poisťovňa si z príjmu za činnosť osobného asistenta následne pri zúčtovaní preddavkov na zdravotné poistenie pri vypracovaní ročného zúčtovania poistného nemala uplatňovať odvody na zdravotné poistenie, príjem z výkonu činnosti osobného asistenta nemala do vymeriavacieho základu, z ktorého sa vypočítava výška poistného na zdravotné poistenie zahrnúť.

Vyplýva to z ustanovenia § 10b ods. 1písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení účinnom od 1. januára 2011, kde sa uvádza:
"(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá b) dosahovanie príjmu z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa osobitného predpisu 20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, 21)."

Pokiaľ sa na Vás ako poberateľa peňažného príspevku na osobnú asistenciu obrátia osobní asistenti s problémom vymáhania úhrady poistného na zdravotné poistenie za rok 2011 z príjmu za činnosť osobnej asistencie, je potrebné žiadosť príslušnej zdravotnej poisťovni vrátiť späť s odôvodnením, že podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa príjem z činnosti osobnej asistencie nepovažuje za príjem zo zárobkovej činnosti, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu pre výpočet úhrady poistného na verejné zdravotné poistenie a preto nie je možné z tohto príjmu vymáhať úhradu poistného.

Súčasne sme všetkým zdravotným poisťovniam zaslali list, v ktorých ich žiadame o usmernenie ich pobočiek a o stornovanie žiadostí o úhradu poistného za činnosť osobnej asistencie, pokiaľ takéto žiadosti osobným asistentom zaslali.

V Partizánskom, 5. 10. 2012
Ing. Bc. Milan Měchura, metodik pre soc. – právne poradenstvo ÚNSS