Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Milí priatelia,
takto si dovoľujem osloviť Vás, členov, sympatizantov a priateľov Republikovej špecifickej organizácie SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov. (RŠO SZTP Nitra)

Na sklonku roka 1989 sa v Nitre stretlo zopár zanietených vozičkárov a povedali si, že pri riešení problémov ťažko telesne postihnutých za účelom skvalitnenia života sa budú zúčastňovať aj samotní vozičkári. Vytvorila sa organizácia vozičkárov, iniciovala vznik SZTP a po zjazde SZTP v roku 1990 sa stala jednou z jej organizácií. Po viacerých transformáciách vznikla terajšia Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov v Nitre. Bola to nutnosť, vozičkári si uvedomili, že nikto za nich nič neurobí a musia sa aj sami angažovať. Od toho času vychádza aj časopis Vozičkár, ktorého obsah na našej webovej stránke bude vždy zverejnený. Pamätníci vedia, ako sme ho pripravovali na písacom stroji, rozmnožovali na blanách... Vozičkár prešiel mnohými zmenami až do dnešnej podoby. Aj keď kvalita techniky nemôže zaručiť takú kvalitu ako kvalitné, moderné počítače, myslím, že je podstatné, aké sú vo Vozičkári informácie a nezáleží na kvalite papiera ...

Činnosť organizácie z pracovného hľadiska a jej programu, nie je stereotypná. Splnili sme veľa náročných úloh, niektoré zo služieb sme pre členov vylepšili a rozšírili. Okrem sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a mnohých iných aktivít organizácia po viac rokov spolupracovala a spoluorganizovala s UKF v Nitre kurzy na počítačovú gramotnosť. Dnes už nemôžeme hovoriť len o dobrovoľníckej práci, na činnosť potrebujeme rozpočet. V tomto čase, keď sa všade hovorí o hospodárskej kríze nás hlavne podporujú daňovníci z 2%. Získali sme akreditáciu na špecializované sociálne poradenstvo a po registrácii na VÚC Nitra, môžeme dotácie získať aj z VUC. Podporuje nás mesto Nitra, Jolly Joker a.s., samotní členovia a iní sponzori.

Republiková špecifická organizácia SZTP, ťažko telesne postihnutých a vozičkárov vyslovuje veľké poďakovanie našim členom, všetkým tým, ktorí organizácii pomohli, sponzorovali, všetkým fyzickým i právnickým osobám, ktorí venovali 2 % zo svojej dane.


Okruh aktivít RŠO SZTP na zlepšenie životných podmienok občanov s telesným postihnutím a odkázaných na vozík je zameraná v uvedené oblasti:

 • Kompenzačné pomôcky – pomoc pri výbere
 • Architektonické a iné bariéry – iniciovanie odstraňovania
 • Doprava individuálna a hromadná – iniciovanie zlepšenia podmienok
 • Návrhy aktuálnych požiadaviek do zákonov a noviel zákonov v legislatíve
 • Programy sociálnej rehabilitácie
 • Šport
 • Kultúrna a záujmová činnost', voľno-časové aktivity
 • Rekvalifikácia, pomoc pri vytvorení podnikateľskej činnosti a pracovnom uplatnení
 • Práva pacientov – poradenstvo, poradenstvo pri kúpeľnej starostlivosti
 • Vydávanie časopisu VOZIČKÁR, publicistika v masmédiách, osvetová činnost'
 • Monitorovanie a upozorňovanie úradov na akútne sociálne prípady občanov ťažko telesne postihnutých
 • Analýza spoločenského a právneho postavenia
 • Vytvára Kluby vozičkárov po celom Slovensku.

V žiadnom prípade však organizácia nemôže suplovat' kompetentné úrady, môže vystupovat' iniciatívne, poradensky.

V zmysle zákona 447/2008 a 448/2008 uskutočňuje:

 • Sociálne služby: Špecializované sociálne poradenstvo
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna prevencia

Koho organizácia združuje

RŠO Nitra ťažko telesne postihnutých a vozičkárov združuje vo svojich radoch občanov s ťažkým telesným postihnutím, športovcov vozičkárov, rodičov s ťažko telesne postihnutými deťmi, odborníkov zaoberajúcich pomocou telesne postihnutým a priateľov organizácie.

RRŠO SZTP, je samostatný právny subjekt zastrešený v SZTP. Organizácia má v programe pomoc ľuďom s ťažkým telesným postihnutím a vozičkárom. Pre športovcov vozičkárov iniciuje výkonný šport. Organizácia je akcieschopná, plní náročný program. Priestory na činnosť poskytlo mesto Nitra v zariadení Klubu dôchodcov, ktorý debariérizovalo. Naši registrovaní členovia - viac ako 1000 členná základňa sú z celého Slovenska. V samotnej Nitre máme registrovaných asi 150 členov. Z kraja Nitra registrujeme 450 členov. V samotnom okrese Nitra je asi 500 ľudí odkázaných na vozíček.